Aktualności Aktualności

INFORMACJA WS. SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH.

Informujemy, że z dniem 01.04.2018 r. wprowadzono istotne zmiany dotyczące postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Z dniem 1 kwietnia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 22.03.2018r. o zmianie ustawy-Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651). W związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy, od dnia 01.04.2018r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód jest organ wykonawczy gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Do czasu opracowania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy- Prawo Łowieckie, podczas szacowania należy stosować rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.