Aktualności Aktualności

Kuropatwy wzbogaciły rudnickie pola

Na przełomie sierpnia i września Nadleśnictwo Rudnik przeprowadziło akcję wsiedlania kuropatw. Był to kolejny etap programu realizowanego przez Lasy Państwowe, którego celem jest odtworzenie stabilnej populacji tego gatunku.

Pozytywnym efektem poprzednich wsiedleń z lat 2005-2018 jest stały i systematyczny wzrost liczebności kuropatwy na terenie OHZ LP „Lasy Rudnickie”. Działania te wpisują się jednocześnie w ustawowe cele stawiane przed Ośrodkami Hodowli Zwierzyny do których należy m.in. odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziki żyjących.

Kuropatwa to ptak z rodziny kurakowatych, niegdyś bardzo rozpowszechniony, powszechnie występujący wśród pól całej Polski. Od kilkunastu lat jej populacja wykazuje systematyczny spadek. Przyczyn zmniejszenia liczebności jest wiele a do najważniejszych należy wymienić powszechne stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, mechanizację, prowadzenie wielkoobszarowych i jednogatunkowych upraw rolnych, a także duża śmiertelność tych ptaków wynikająca z presji drapieżników oraz bezpańskich kotów domowych. 

Nadleśnictwo Rudnik od wielu lat podejmuje działania zmierzające do zachowania i odbudowy populacji kuropatwy. Realizujemy to poprzez zakładanie remiz, budowę podsypów i dokarmianie zimowe.